نوشته‌ها

کود کلرور پتاسیم وارداتی

واحد عرضه کود کلرور پتاسیم وارداتی

/
مراکز زیادی در ایران نیستن که به واردات مستقیم و  عرضه کود کلرور پتاسیم…